Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0LejmyJutr0
Późno w nocy, gdy ty żyjesz na całego, ja nie mogę spać.
— Kings Of Leon - Use Somebody
0LejmyJutr0
4363 3fa1
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0LejmyJutr0
4781 bac8
kontrastowo, inspirująco
Reposted fromhallucinate hallucinate viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0LejmyJutr0
0LejmyJutr0
1076 d592
Reposted fromdonu donu viahelpmeimhungry helpmeimhungry
2529 c428
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapuzzle puzzle
0LejmyJutr0
0LejmyJutr0
5839 f9ac
Reposted frommagdastepien magdastepien viaMaR2-D2 MaR2-D2
0LejmyJutr0

piękna.

Reposted fromginger-gato ginger-gato viaMaR2-D2 MaR2-D2
0LejmyJutr0
0LejmyJutr0
Jeśli można z kimś pomilczeć, to można z nim robić wszystko.
Reposted fromthesmajl thesmajl viayoungbllood youngbllood
0LejmyJutr0
0LejmyJutr0
Lekcja  29 

przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viayoungbllood youngbllood
0LejmyJutr0
5986 fca4
Reposted fromfelicka felicka vianowherextohide nowherextohide
0LejmyJutr0
7962 1549
Grimes <3
Reposted fromanananana anananana viahelpmeimhungry helpmeimhungry
7713 f279
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaunco unco
0LejmyJutr0
4465 e32a
Reposted fromjethra jethra vialaj laj
0LejmyJutr0
0722 df35
Reposted fromChibichan Chibichan viabreathoflifee breathoflifee
4763 dace 500

vaginaprincess69:

shh don’t speak

Reposted fromknown known viamaraskowa maraskowa
0LejmyJutr0
3172 d162 500
do wyboru, do koloru
Reposted fromkakunia kakunia viamaraskowa maraskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl